Język

Nasz kodeks postępowania w Zymetria

W Zymetria oczekujemy od wszystkich pracowników najwyższych standardów etycznego postępowania i przestrzegania naszego kodeksu postępowania.

Obowiązkiem pracowników jest zawsze:

 1. Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
 2. Nigdy nie angażować się w przekupstwo, korupcję, wymuszenie lub defraudację;
 3. Zgłaszać wszelkie konflikty interesów;
 4. Upewnić się, że gościnność biznesowa lub prezenty są uzasadnione i nie mają na celu wpływania na decyzje;
 5. Uzyskiwać informacje o konkurencji wyłącznie w sposób zgodny z prawem i w uzasadnionych celach;
 6. Rejestrować i przeprowadzać wszystkie transakcje biznesowe w sposób przejrzysty i dokładny;
 7. Chronić własność intelektualną, know-how, informacje poufne i dane osobowe;
 8. Przechowywać i dostarczać usługi zgodnie ze specyfikacjami;
 9. Przestrzegać praw i postanowień umownych wszystkich współpracowników;
 10. Traktować wszystkich współpracowników z szacunkiem i godnością;
 11. Przestrzegać procedury bezpieczeństwa i ochrony, wykonywać wyłącznie prace, do których współpracownicy zostali przeszkoleni;
 12. Szanować opcjonalne prawa innych osób do negocjacji zbiorowych;
 13. Przestrzegać praw ludności rdzennej i społeczności lokalnych;
 14. Dążyć do ochrony i zachowania środowiska naturalnego.

Wypowiedz się wewnętrznie: +48 22 253 21 16 lub zewnętrznie: www.zymetria.pl/kontakt

Accessibility Toolkit Icon Poznaj opcje ułatwień dostępu

Accessibility toolkit

Zamknij
 • Text size
 • Cursor
 • Highlight headings
 • Highlight links
 • High contrast
 • Desaturate
 • Breadcrumbs