Regulamin Serwisu Portal Badawczy Zymetria

1. DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy zbiór postanowień określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora, przy wykorzystaniu Portalu, będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ORGANIZATOR – Zymetria Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 11 lok. 12/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 000044388 oraz numerem NIP 525-25-44-446.

PANEL – społeczność internautów korzystających z Portalu, w tym biorących udział w Badaniach przeprowadzanych przez Organizatora, na rzecz których Organizator świadczy usługi określone Regulaminem.

PORTAL – serwis internetowy dostępny pod adresem https://research.zymetria.pl.

BADANIE – badanie rynku i opinii publicznej prowadzone przez Organizatora przy wykorzystaniu Portalu i jego funkcjonalności. Celem badania jest zebranie opinii Respondentów na poddany w Badaniu temat. Za uczestnictwo w Badaniu Organizator przyznaje Respondentowi punkty.

CZŁONEK PANELU – polski internauta, który wypełnił w całości Formularz Rejestracyjny, zaakceptował Regulamin Serwisu Portal Badawczy, Politykę Prywatności, Zasady Programu Promocji oraz udzielił Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych. Członek Panelu zostaje Respondentem w momencie udziału w przynajmniej jednym Badaniu.

RESPONDENT – Członek Panelu, który uczestniczył w Badaniu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – krótki formularz wypełniany podczas procesu rejestracji, umożliwiający zebranie danych o danym użytkowniku Internetu.

KONTO – konto Respondenta zakładane w wyniku przeprowadzenia procesu rejestracji, służące do zarządzania profilem Respondenta, aktualizowania danych dotyczących Respondenta, komunikacji z Respondentem.

ZAPROSZENIE – informacja o możliwości uczestniczenia w Badaniu zawarta w wiadomości e-mail wysłanej na adres Respondenta wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Zaproszenie zawiera informacje o tematyce danego Badania, liczbie punktów jaką można uzyskać za udział w nim oraz dacie, w której Badanie wygaśnie.

PROGRAM PROMOCYJNY – wszystkie działania Organizatora, związane z promowaniem udziału w Badaniach, w tym przyznawanie Respondentom punków, których reguły zostały opisane w Zasadach Programu Promocyjnego [https://research.zymetria.pl/program-promocyjny.html].

TREŚCI – wszelkie stworzone przez Respondenta i zamieszczone w Portalu materiały, w szczególności wpisy tekstowe, zdjęcia, rysunki, pliki audio i wideo.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizator świadczy nieodpłatnie, na rzecz Członków Panelu następujące usługi:

udostępnianie Portalu wraz z jego funkcjonalnościami;

umożliwienie uczestnictwa w Panelu;

umożliwienie udziału w Programie Promocyjnym.

2. Organizator świadczy usługi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności odpowiednio do postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dokładając najwyższej staranności przy ochronie prywatności Respondentów.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://research.zymetria.ploraz w siedzibie Organizatora. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, wynikających w szczególności ze zmian powszechnie obowiązującego prawa lub ze względów technicznych. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje Członków Panelu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Portalu oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie względem Członka Panelu w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości e-mail na jego adres e-mail..

4. Uczestnictwo w Panelu oraz korzystanie z Portalu są dobrowolne. Członek Panelu może w każdej chwili zrezygnować z świadczonych na jego rzecz usług, w tym z uczestnictwa w Panelu przy zachowaniu określonej w § 6 Regulaminu procedury.

5. Członek Panelu jest związany postanowieniami Regulaminu.

6. Świadczenie usług przez Organizatora jest bezpłatne.

7. Członek Panelu może założyć na Portalu wyłącznie jedno Konto.

8. Członek Panelu nie może przenieść na inne osoby uprawnień przysługujących mu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności nie ma prawa do przeniesienia na inne osoby uprawnień wynikających z udziału w Programie Promocyjnym.

9. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Organizatora możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Członka Panelu następujących minimalnych wymagań technicznych tj.:

– zastosowania najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Opera z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java;

– zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania, Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących;

– udzielenia zgody na instalację plików cookies.

3. PRZYSTĄPIENIE DO PANELU

1. Członkiem Panelu może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 18 roku życia, uczestnictwo w Badaniu może odbywać się tylko za zgodą rodziców

2. Członkami Panelu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także krewni i powinowaci pracowników i współpracowników Organizatora.

3. Użytkownik Internetu może zostać Członkiem Panelu po dokonaniu rejestracji, na którą składają się łącznie:

– wypełnienie Formularza Rejestracyjnego załączonego w wiadomości e-mail, na której otrzymanie użytkownik internetu uprzednio wyraził zgodę podając swój adres e-mail, prawdziwymi danymi;

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji dotyczących Badań oraz innych usług świadczonych przez Organizatora, w tym Zaproszeń;

– zaakceptowanie postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Zasad Programu Promocyjnego;

– wyrażenie zgody na instalację plików cookies i jej umożliwienie poprzez wybór odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej;

– aktywacja Konta poprzez pierwsze zalogowanie się, po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail z linkiem do strony logowania.

4. Proces rejestracji uznany jest za pomyślnie zakończony po pierwszym zalogowaniu się danego użytkownika Internetu.

4. BADANIA

1.  Po aktywacji Konta Członek Panelu może otrzymywać w drodze wiadomości e-mail Zaproszenia do uczestnictwa w Badaniach.

2. Częstotliwość wysyłki Zaproszeń związana jest z profilem danego Członka Panelu, który definiowany jest na podstawie danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym, oraz zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Zaproszenie powinno zawierać: temat Badania, liczbę Punktów do zdobycia za udział w Badaniu oraz termin ważności Badania.

3. Organizator nie gwarantuje Członkom Panelu otrzymywania Zaproszeń.

4. Udział Respondentów w Badaniu będzie polegał na wykonaniu poprzez funkcjonalności Portalu określonych przez Organizatora zadań, w szczególności na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, swobodnej pisemnej komunikacji na określony temat, oraz przesłaniu autorskich zdjęć.

5. Respondent uczestniczący w Badaniu zobowiązuje się do udzielania prawdziwych odpowiedzi oraz do nieudzielania odpowiedzi obiektywnie nielogicznych bądź niedorzecznych.

5. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. Treści zamieszczane przez Członków Portalu na stronach Portalu nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach Portalu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające zasady etyki słowa (wulgaryzmy, inwektywy).

3. Niedopuszczalne jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, a w szczególności:

– w sposób, który narusza bądź łamie prawa osób trzecich;

– z użyciem wirusów, plików lub programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do obsługi forum lub należących do innych użytkowników;

– w sposób mający na celu angażowanie innych użytkowników w łańcuszki, piramidy finansowe, reklamy nielegalnych produktów czy usług oraz inne działania reklamowe i marketingowe niezgodne z prawem i zasadami panującymi w branży reklamowej;

– w sposób, który wprowadza w błąd lub zachęca do nielegalnych działań, w tym uzyskania finansowych korzyści lub uzyskania informacji osobistych od osób trzecich;

– w sposób oszczerczy, szkalujący, obraźliwy, napastliwy, szkodliwy lub naruszający prywatność innych osób;

– w sposób szerzący nienawiść lub dyskryminację ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, religię, narodowość, pochodzenie etniczne lub krajowe, stan cywilny, niepełnosprawność, orientację seksualną, wiek lub inne uwarunkowania osobiste;

– podszywając się pod inne osoby lub fałszując swoje dane osobowe;

– w sposób zakłócający prawidłowe działanie Portalu lub uniemożliwiający innym Członkom Panelu korzystanie z Portalu;

– wykorzystując roboty, skrypty lub pająki w celu dostępu i zarządzania dowolnym Kontem innego Członka Panelu lub do monitorowania lub kopiowania treści Portalu;

– w sposób ułatwiający nielegalne rozpowszechnianie treści chronionych prawem autorskim;

– za pomocą przeglądarki TOR lub za pomocą Wirtualnej Sieci Prywatnej (VPN).

– w sposób, który ujawnia osobiste informacje/dane dotyczące innej osoby, bez uprzedniego wyrażenia przez nią zgody.

4. Członek panelu zobowiązuje się do:

– niewykorzystywania Portalu w celu śledzenia lub nękania innych Członków Panelu lub osób trzecich;

– niezbierania, wykorzystywania lub ujawniania danych, w tym danych osobowych, o innych Członkach panelu w sposób sprzeczny z prawem;

– nieuzyskiwania dostępu do loginów, haseł i innych danych uwierzytelniających innych Członków Panelu;

– niepublikowania treści zawierających pornografię lub innych związanych z nagością;

– niepublikowania treści, które zawierają sceny gwałtu, skrajnej przemocy, morderstw, bestialstwa, kazirodztwo i innych podobnych treści.

5. Linki innych witryn zamieszczane na stronach Portalu mają jedynie charakter informacyjny. Organizator nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych witryn oraz nie ponosi za ich zawartość odpowiedzialności. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych witryn przez Członków Panelu.

6. Nie wolno na strony Portalu wprowadzać wirusów, trojanów i innych materiałów, które są technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Portalu, serwera, na którym Portal jest przechowywany lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do sieci Organizatora.

7. Organizator ma prawo do usunięcia wszelkich Treści zamieszczonych przez Członków Panelu jeżeli, Treści naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do usunięcia Treści szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia.

6. PRAWA AUTORSKIE

1.  Zamieszczenie przez Członka Panelu na stronach Portalu jakiejkolwiek Treści będącej przedmiotem praw autorskich, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji od momentu zapisania wprowadzonych Treści na serwerze, wraz z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, w tym również w działaniach marketingowych Organizatora i jego klientów oraz obrót egzemplarzami. Członek Panelu zezwala również na wykonywanie przez Organizatora utworów zależnych powstałych na podstawie wprowadzonych Treści i upoważnia go do udzielania zezwoleń na wykonywanie utworów zależnych przez osoby trzecie.

2. Organizator ma prawo używać wszelkich Treści zamieszczonych przez Członków Panelu w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (w szczególności zamieszczanie w raportach tworzonych przez Organizatora), kopiować je, rozpowszechniać i ujawniać osobom trzecim w dowolnym celu. Członkowi Panelu nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie czy rekompensata.

3. Licencja powstała zgodnie z ustępem powyższym jest stosunkiem prawnym niezależnym od udziału w Panelu i trwa po jego ustaniu, bez względu na przyczynę tego ustania.

4. Członek Panelu zobowiązuje się do niewprowadzania na stronach Portalu Treści, do których nie posiada praw autorskich lub na których rozpowszechnianie nie uzyskał zgody właściwych osób. Członkowie Panelu nie są uprawnieni do reprodukowania, powielania, kopiowania lub odsprzedawania jakichkolwiek Treści zamieszczanych przez innych ani jakichkolwiek materiałów czy części Portalu.

5. Wszelkie prawa wyłączne do treści, materiałów, zdjęć i innych udostępnianych na Portalu przez Organizatora, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Organizatorowi lub odpowiednim podmiotom, trzecim na mocy zawartych z nimi umów. Członek Panelu może je wykorzystywać wyłącznie w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie na własny, osobisty użytek. Nie zezwala się na kopiowanie, reprodukowanie, ściąganie, publikowanie, nadawanie, transmitowanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub ponowne korzystanie w innych celach.

7. POUFNOŚĆ

1. Członek panelu zobowiązany jest do traktowania jako poufne wszelkich informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w badaniach za pośrednictwem społeczności i nieujawniania ich osobom trzecim.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że treść Ankiet Badawczych objęta jest ochroną przewidzianą przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), a podmiotami uprawnionymi z tego tytułu są wyłącznie Organizator, bądź jego klienci. Uczestnik nie może pobierać, kopiować, przekazywać lub udostępniać komukolwiek ani wykorzystywać Ankiet Badawczych i innych treści lub produktów udostępnionych dzięki uczestnictwu Panelu lub w jakikolwiek sposób korzystać z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności nie może przekazywać Zaproszeń osobom trzecim zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie ani wykorzystywać do celów własnych, ani podejmować innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Organizatora lub jego klientów.

3. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne oraz produkty przesyłane do Uczestnika przez Zymetria Sp. z o.o. pozostają wyłączną własnością Zymetria Sp. z o.o. W związku z tym, Uczestnik zobowiązuje się nie przetwarzać, nie rozpowszechniać i nie przekazywać ich osobom trzecim w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za opłatą. W szczególności uczestnik zobowiązuje się do nie upowszechniania zdjęć produktów, otrzymanych w ramach uczestnictwa w badaniu.

8. REZYGNACJA LUB USUNIĘCIE Z PANELU

1. Członek Panelu może w dowolnym momencie zrezygnować z usług na jego rzecz przez Organizatora świadczonych. Zgłasza swoją rezygnację przesyłając wiadomość e-mail na adres: badania@zymetria.pl.

2. Dane osobowe Członka Panelu są usuwane z bazy danych osobowych niezwłocznie.

3. Za naruszanie postanowień Regulaminu Organizator może podjąć, obok działań określonych obowiązującymi przepisami prawa, następujące działania:

– wydanie Członkowi Panelu ostrzeżenia;

– natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie Treści naruszających zasady Regulaminu;

– natychmiastowe, tymczasowe lub stałe zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Członka Panelu, w tym uniemożliwienie korzystania z Portalu poprzez zablokowanie lub w ostateczności usunięcie Konta.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Panelu Członka:

– co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że udzielane przez niego w ramach Badań odpowiedzi są niezgodne z prawdą, niestaranne lub niedokładne;

– co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez niego w trakcie rejestracji dane osobowe nie są zgodne z rzeczywistością;

– który po zmianie danych osobowych lub demograficznych podanych przy rejestracji nie dokona ich aktualizacji w ciągu czternastu dni od momentu wejścia w życie tych zmian.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania wszystkich zanonimizowanych odpowiedzi udzielanych w ramach Badań przez Respondenta, który zrezygnował z uczestnictwa z Panelu lub został z niego usunięty.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Treści publikowane przez Członków Panelu w zakresie prawem dozwolonym.

2. Członek Panelu oświadcza, że w wypadku zgłoszenia wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń w związku zamieszczeniem przez Członka Panelu na Portalu jakichkolwiek treści lub wykorzystaniem tych treści przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu, zwolni on Organizatora z odpowiedzialności, przejmując realizację roszczeń i prowadzenie sporu, a także zobowiązuje się pokryć koszty poniesione przez Organizatora lub do poniesienia których Organizator będzie zobowiązany, w związku z takimi roszczeniami, w szczególności koszty pomocy prawnej.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące świadczonych przez Organizatora usług mogą być reklamowane przez Członków Panelu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: badania@zymetria.pl. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, zaleca się dokładne opisanie zaistniałej nieprawidłowości.

4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

10. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Członków Panelu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celach prawidłowego świadczenia usług przez Organizatora (udostępnienie Portalu wraz z jego funkcjonalnościami; umożliwienie uczestnictwa w Panelu; umożliwienie udziału w Badaniach i Programie Promocyjnym) oraz w celach obsługi technicznej i prowadzenia statystyk.

2. Administratorem danych osobowych jest Zymetria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dobra 11 lok. 12/14 00-384 Warszawa.

3. Każdy Członek Panelu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w Panelu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.